Lịch sử phát triển

 • Năm 1994
  Thành lập Công ty TNHH điện điện tử Mê Trần (tại Thành phố Hồ Chí Minh)
 • Tháng 8/2003
  Mở kho tại tỉnh Vĩnh Phúc và bắt đầu giao dịch với khách hàng Honda Việt Nam
 • Tháng 6/2008
  Bắt đầu giao dịch với khách hàng Việt Nam Nippon Seiki
 • Tháng 10/2014
  Thành lập Chi Nhánh Công ty Điện - Điện tử Mê Trần (TNHH) tại tỉnh Vĩnh Phúc
 • Tháng 11/2015
  Đổi tên thành Công ty TNHH Điện - Điện tử Mê Trần Vĩnh Phúc.
 • Tháng 5/2018
  Xây dựng nhà máy mới và đổi tên công ty thành Công ty TNHH Điện Điện tử Mê Trần Bình Xuyên
 • Tháng 12/2018
  Bắt đầu đi vào hoạt động nhà máy mới tại khu công nghiệp Bình Xuyên
 • Tháng 4/2020
  Bắt đầu giao dịch với khách hàng Panasonic Việt Nam
 • Tháng 9/2021
  Bắt đầu giao dịch với khách hàng Mistsuba Việt Nam